top of page

Humani Training

Tietosuojakäytäntömme

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Humani Trainingin EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

Laadittu 03.02.2024. Viimeisin muutos 03.02.2024. 

1. Rekisterinpitäjä
Humani Training, Holstilantie 25, 71570 Syvänniemi
Puhelin: 050 357 9696
Sähköpostiosoite: humani.training@outlook.com

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
Anni Heiskanen, humani.training@outlook.com, 050 357 9696

3. Rekisterin nimi
Yrityksen asiakasrekisteri, markkinointirekisteri, verkkopalvelun käyttäjärekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on
- henkilön suostumus (dokumentoitu, vapaaehtoinen, yksilöity, tietoinen ja yksiselitteinen)
- sopimus, jossa rekisteröity on osapuolena
- rekisterinpitäjän oikeutettu etu (asiakassuhde ennen sopimusta).

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito ja markkinointi.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.  

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), verkkoyhteyden IP-osoite, tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot sekä asiakkaan lemmikkeihin liittyvät tiedot (nimi, ikä, sukupuoli, rotu, terveystiedot, käytösongelmat, hyvinvointiin liittyvät tiedot ja koulutushistoria). 


Tietoja säilytetään rekisterissä viisi vuotta, minkä jälkeen ne anonymisoidaan. Verkkosivuston vierailijoiden IP-osoitteita ja palvelun toiminnoille välttämättömiä evästeitä käsitellään oikeutetun edun perusteella mm. tietoturvasta huolehtimiseksi ja sivuston vierailijoiden tilastotietojen keruuta varten niissä tapauksissa, kun niiden voidaan katsoa olevan henkilötietoja. Kolmansien osapuolten evästeille pyydetään tarvittaessa suostumus erikseen.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, verkkokaupan ostojen ja rekisteröitymisten kautta, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan. Asiakkaan erillisen suostumuksen mukaisesti tietoja voidaan erikseen pyytää muilta tahoilta, kuten asiakasta aiemmin palvelleelta yritykseltä tai eläinlääkäriltä.

Yritysten ja muiden organisaatioiden yhteyshenkilöiden tietoja voidaan kerätä myös julkisista lähteistä kuten verkkosivuilta, hakemistopalveluista ja muilta yrityksiltä. 

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa. Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Tietoja ei siirretä Yhdysvaltoihin ilman rekisteröityjen nimenomaista suostumusta. Tietoja voidaan asiakkaan erillisen suostumuksen myötä luovuttaa muille asiakasta palveleville tahoille kuten eläinlääkärille, -fysioterapeutille, kouluttajalle tai hierojalle asiakkaan ohjaamiseksi muiden palveluiden piiriin.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu. 

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa). 

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa). 

Lue lisää tietosuojavaltuutetun sivuilta: www.tietosuoja.fi

Nettisivuillamme on käytössä evästeet, jotka keräävät tietoja sivuston käyttäjistä sivuston käytön sujuvoittamiseksi, rekisteröityjen käyttäjien tunnistamiseksi ja turvallisuussyistä. Lue lisää evästeistä Wix alustalla: Wix Cookies

Lue lisää sivustojemme palveluntarjoajien käytännöistä:

Wix Privacy Policy

WordPress Privacy Policy

Lisäksi käytössämme on Google Analytics, jolla seuraamme nettisivujemme käyttäjäliikennettä.

Lue lisää Googlen käytännöistä:

Google Privacy Policy

Sivuillamme olevien sosiaalisen median painikkeiden käytön myötä, asiakas siirtyy sosiaalisen median sivustolle ja Metan tietosuojakäytännöt astuvat voimaan. Lue lisää: Meta tietosuojakäytäntö

bottom of page